Thank you for your patience while we retrieve your images.
Maasai Giraffe (Calf)

Maasai Giraffe (Calf)